Bugün: 18.01.2021
  • Ana Sayfa
  • »
  • DEĞİŞİMİN GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNE TESLİM OLDU

DEĞİŞİMİN GÜCÜ DÖNÜŞÜMÜN GÜCÜNE TESLİM OLDU


Kýlýç kendi baþýný kesti...

Doksanlý yýllarýn sonlarýydý sanýyorum.. CHP Bandýrma Ýlçe Örgütü Yönetim Kurulu üyeliðim, Sevgili Ömür Altýnel’in Baþkanlýðýnda kýsa bir dönem de olsa tecrübe oldu bana... Bu dönem kapandýktan sonra da üyeliðim devam etti. CHP çatýsý altýnda kadýn örgütlülüðünün belki de en içten, en kaynaþmalý zamanlarýydý. Aktif ya da çekimser, iyi çalýþmalar yapýlmýþtý; Parti içi eðitim çalýþmalarýndan, diðer çevre ilçe örgütlerini ziyarete kadar...

Deniz Baykal’ýn Genel Baþkanlýðýnda yol alan CHP, tasfiyelerle, ihraçlarla , aydýn kýyýmlarýyla gündeme gelmiþti o yýllar.. Parti içi kargaþa ,sen-ben kavgalarý, parti içi bölünmeler o yýllarda da hep vardý.

Görülen, bilinen ancak üstü örtülen ya da dikkate alýnmayan, önemsiz görünen bir þey vardý o süreçte; FETHULLAH-DENÝZ BAYKAL YAKINLAÞMASI VE EL SIKIÞMASI!..

Þeriatý tepe tepe yaþayan Fethullah hoca -hocacýlar IÞIK EVLERÝ’nde polisiye örgütlenip beyin yýkarken bugünün PARALEL’lerinin temelini attýlar.

bir yandan sosyal demokrat geçinen uyanýk geçinen solcu geçinen fraksiyonu da siyasi kimliðini bulamamýþ ÝMÝTASYON (ÇAKMA) SOLCULAR , Fethullah hoca- CHP yakýnlaþmasýný el sýkýþmasýný anlayamadýlar, idrak edemediler.. Geliyorum diyen tehlikeyi görmezden geldiler. görebilecek vakitleri de yoktu, çünki; CHP, 6 ok’a saygý duyanlarýn ve bu inançla yola çýkanlarýn deðil, sadece koltuk derdi olanlarýn partisiydi. Böyle de devam edegeldi.

6 ok’a inancý ve saygýsý olan AMERÝKAN Uþaðýnýn çatýsý altýnda olmaktan utanç duyar.

Deniz Baykal döneminde baþlayan Fethullah-CHP-Þeriata gülümseme yolculuðu Kýlýçdaroðlu’yla devam etti. O günlerden bugünü ve çalacak çanlarý görebilmiþim ki ne mutlu bana.

90’lý yýllarýn sonlarýnda FETHULLAH- CHP YAKINLAÞMASI’ný konu aldýðým bir makalemden dolayý

DÝSÝPLÝNE SEVKEDÝLDÝM!

CHP’DEN ÝHRAÇ kararým gündeme geldi!

ve ÝSTÝFAMI VERDÝM !

tüzüðünü ve kimliðini tanýmam böyle bir partinin! evet reddettim. ÇÜNKÝ ÝNANDIÐI ÝLKELERÝNÝ DAHA O GÜNLERDE ÞAHSÝYETSÝZCE REDDETMÝÞ ÇÝÐNEMÝÞ ancak, gazeteci bir kalemin haklý olarak yazdýðý konu ettiði ve eleþtirdiði FETHULLAH YAKINLAÞMASI, ÞERÝATA GÜLÜMSEME, EL SIKIÞMA rezaletinden dolayý ÝHRAÇ KARARI ALINIYOR.!

YAZDIK! AK partili misiniz dediler.!

parti içindekilerin göremediði bir çok olumsuzluðu, kahpeliði, tehlikeyi satýlmýþlýðý BÝZ GÖRDÜK.! yýllaaar öncesinden!

YAZDIK! CHP düþmaný ilan ettiler!

biz size acýdýk! ATA’nýn ilkelerini ÇÝÐNEYEREK ÜSTÜNE BASAN , ÇAKMA VATANSEVERLERE yine de aýcýdýk.. toparlanýn diye yazdýk!


GAZETECÝ ÖZGÜRDÜR” Kýlýçdaroðu’nun üstüne basa basa söylediði gibi!

EVET SAYIN KILIÇDAROÐLU , gazeteci özgürdür! kalemler özgürdür!

MESLEÐÝMDEN DOÐAN ÖZGÜR KALEMÝMLE YAZDIÐIM YAZIMDAN DOLAYI ÝHRAÇ KARARI ALDIÐINIZ PARTÝNÝZÝN ARÞÝVÝNÝ ÝNCELEYÝN HAKKIMDA ALINAN KARARI BULUN, O DÖNEM YAZDIÐIM YAZIMI DA BULUN, OKUYUN, VE ÞAHSIMDAN ÖZÜR DÝLEYÝN LÜTFEN!


geçmiþte yazdýklarýmdan, geçmiþteki öngörülerimden son derece rahatsýz olan CHP, aradan 18 yýl geçti ve bir adým öteye gitmek yerine kendini sýfýrladý.

Parti içinde keþfettikleri KRAL SOYTARILIÐI yapan KARI ( KADIN OLAMAZ, KADINLIK BÝR AYRICALIKTIR)’yý her seçim dönemi ortaya çýkarýp yazdýklarý irin kokan yazýlara O KARI’nýn imzasýný atýp kendi imzalarýný atmaktan korkan cibilliyetsizler , Sevgili eþim Engin Arýcan’ý dillerine dolayan þahsiyetsizler, BÝR ENGÝN ARICAN DAHA GELMEZ BU DÝYARA!

ENGÝN ARICAN,

vizyon sahibi!

öngörü sahibi!

kendini bile uluorta eleþtirmekten korkmaz!

gece gündüz okuyup araþtýrmakla geçen bir hayat!

bir o kadar da býçak sýrtý bir hayat!


gerçekleri ortaya koydu, eleþtirdi, yazdý, yanlýþlara haksýzlýklara dur dedi!

VURDUNUZ! KINADINIZ, AK PARTÝLÝ YAKIÞTIRMASI YAPTINIZ!


ENGÝN ARICAN’LAR KOLAY YETÝÞMEZ! YÜZYILDA BÝR GELÝR YERYÜZÜNE!..

O, HAKKINDA KÝM NE DÜÞÜNÜRSE DÜÞÜNSÜN, KOMÜNÝST DOÐDU, BU UÐURDA MÜCADELE VERDÝ, VATANSEVER, YANLIÞI VE DOÐRUYU KORKUSUZCA YAZAN, ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK, VÝZYONU ÇOK ÇOK YÜKSEK BÝR DAVA ADAMIDIR!

MHP’LÝSÝ DE, AK PARTÝ’LÝSÝ DE, ÜLKÜCÜ’SÜ DE “Nasýlsýn YOLDAÞ...” diyorsa Engin Arýcan’a, oturup düþünmek gerek...!

CHP’YÝ ELEÞTÝREN KÝM VARSA , VAY EFENDÝM BU DA ERDOÐANCI YAKIÞTIRMASI YAPANLAR;

Sayýn EMÝNE ÜLKER TARHAN, þimdi Engin Arýcan’ýn ve benim yýllar önce gördüklerimizin, yanlýþ üstüne yanlýþ yapan CHP zihniyetinin altýna imzasýný atýyor, “KENDÝ ÝLKELERÝNÝ ÇÝÐNEYEN, YOKEDEN, HÝÇE SAYAN CHP” den yakýnýyor ve ayný þeyleri dile getiriyor, kamu oyu önünde uluorta içinde bulunduðu CHP’yi konuþuyor.

Kýlýçdaroðlu’na çekip gitmeli diyor bir an önce,...


EMÝNE ÜLKER TARHAN da mý ERDOÐAN’cý?

EMÝNE TARHAN da mý AK PARTÝ YANLISI?


DEÐÝL... ÇAKMA CHP’LÝLERDEN, ÝMÝTASYON SOSYAL DEMOKRATLARDAN KAT KAT ÖTEDE, ÝLKELERÝNÝ ÝDRAK ETMÝÞ VE KORKUSUZCU KAMUOYU ÖNÜNDE ÇATISI ALTINDA BULUNDUÐU CHP’yi eleþtirmekten ve yanlýþ yol alýþýný söylemekten korkmuyor!


BENÝM GÝBÝ.

ENGÝN ARICAN GÝBÝ...


kendi kendini bitirdi CHP ,,, KILICI KENDÝNÝ KESTÝ. HAYATININ HATASINI YAPTI. böldü , bölüþtürdü yýktý çatýsýný! öyle bir kýlýç verdi ki AMERÝKA, çatýyý ortadan ikiye böldürdü!

emir büyük yerden!


CHP OYLARI “AMAN ERDOÐAN’A GÝTMESÝN” KORKUSUYLA MECBUREN EKMELEDDÝN’E ATILDI! ÝSTEMEYE ÝSTEMEYE...

MHP’YÝ HÝÇ KONUÞMAK ÝSTEMÝYORUM..; HAYATINDA YAPABÝLECÝ EN BÜYÜK YANLIÞI YAPTI, AMERÝKAN UÞAKLARININ KUKLASI OLDU bu seçim dönemi!

Þeriatla yönetilme korkusu taþýyanlar, BÝLEREK YA DA BÝLMEYEREK ÞERÝATA OY ATTI (MECBUREN EKMELEDDÝN...)


Deniz Baykal yeniden Genel Baþkan adayý, Sarýgül öyle...

Baykal’ý destekleyenler aklýný baþýna toplasýn diyorum.; yeniden FETHULLAH çünki!..

Sarýgül’ü destekleyecekler de oturup düþünsün; YENÝDEN FETHULLAH çünki!..

CHP ve Kýlýçdaroðlu KÜRESEL KOALÝSYONUN denetimi altýnda olmaktan kurtulabilmelidir.!


AK Partiye gelince;

Onca manþetler attýk, yanlýþ varsa olduðu gibi yazdýk, Sayýn öztaylan ile ilgili de bir çok eleþtirel manþet attýðýmýz oldu. Yanlýþsa yanlýþ dedik, doðruysa doðru dedik.!

HÝÇ BÝR VAKÝT, AK PARTÝNÝN DE SAYIN ÖZTAYLAN’IN DA TEPKÝSÝNE, NE ENGÝN ARICAN’A, NE DE GAZETEMÝZ YA DA DERGÝMÝZE SATAÞMASINA, AÞAÐILAYICI SÖZLERÝNE TANIK OLMADIK!

HEP SAYGI GÖRDÜK!


AYNI ÞEKÝLDE SAYIN SEDAT PEKEL’ÝN HEM MÝLLETVEKÝLLÝÐÝ, HEM DE BAÞKANLIÐI DÖNEMÝNDE ONCA MANÞETLER ATTIK, ELEÞTÝRDÝK, AMA BÝR TEK SAYGISIZLIÐINA, KÜSLÜÐÜNE TANIK OLMADIK!


Bu insanlar, siyasi yaþamýn gerektirdiði kültürü almýþ insanlar, adab-ý maþeretleri yerli yerinde insanlar, müthiþ tecrübe sahibi olgun insanlar.! (Ak Parti Bandýrma Ýlçe Teþkilatý dahil olmak üzere Sayýn Öztaylan ve CHP’nin Bandýrma’da mihenk taþlarýndan biri olan ve gerçek CHP’li Sayýn Pekel)


Bu insanlar BASIN’IN NE OLDUÐUNU ÝDRAK ETMÝÞ, MECLÝS BAHÇESÝNDE BASINLA HAÞIR NEÞÝR OLMUÞ, GAZETECÝ ÝÞÝNÝ EN ÝYÝ ÞEKÝLDE YAPACAK DÝYEN ÝNSANLAR!

YALAKALIÐI SEVMEYEN ÝNSANLAR.!

YANDAÞLIÐI SEVMEYEN ÝNSANLAR!..Bandýrma’da 5 yýl daha geri sayým baþlarken CHP’nin altý ok’unu kalbinde taþýyanlarýn Fethullah’ýn pençesinden partilerini kurtarabilmek için korkusuzca konuþarak, eleþtiriden kaçýnmamalarýný tavsiye ederim. ÞÖYLE BÝR DÝBE VURUN VE SÝLKÝNÝN!

Türkiye’de deðiþim gerekli elbette. Cumhuriyet elden gidiyor korkusuyla, Atatürk’ü þamaroðlan’a çeviren adýný, resimlerini, anahtarlýk yaparak, arabalara imza atarak, ANITKABÝR’in göbeðinde pazarlayan þarlatanlar, bir yere serip üzerine basmadýðýnýz kaldý!

farkýnda olmadan Cumhuriyeti yoketme yolunda ilerleyenler ne yazýkki bu þarlatanlar oldu!

ATATÜRK SÝZLER ÝÇÝN BU KADAR ÖNEMLÝ VE DEÐERLÝ OLSAYDI, ALTI OK’U ÇÝÐNEYÝP HÝÇE SAYIP FETHULLAH’A KUCAK AÇMAZDINIZ!


ÞÝMDÝ DÖNÜÞÜM ZAMANI,

DEÐÝÞÝMÝN SAHTE GÜCÜ, DÖNÜÞÜMÜN GÜCÜNE TESLÝM OLDU!

KESER DÖNDÜ SAP DÖNDÜ,

KILIÇ KENDÝNÝ BÖLDÜ.


ATAM SEN RAHAT UYU...

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 1694